Tonnau i’r Tyrau

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Gŵyl Rhedeg 'Coast 2 Castle' Tapas Midland Biwmares yn ôl am ei 3edd flwyddyn yn 2020 - ddydd Sul 13eg Medi. Fel o'r blaen, bydd y digwyddiad yn cynnwys 10K, Hanner Marathon a rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant mawr y ddwy flynedd flaenorol.

Trefnir y Run Fest gan wirfoddolwyr brwd o Rhedwyr Ffordd Tref Biwmares, Canolfan Hamdden Biwmares, a Betsi Runaways. Rhoddir yr holl arian a godir gan y digwyddiad i elusen gan gynnwys Canolfan Hamdden Biwmares a Menter Gymdeithasol y Llyfrgell, Ysgol Gynradd Biwmares, ac achosion lleol eraill. Mi wnaethom gyfanswm o £2080 yn 2019: helpwch ni i guro hyn yn 2020! Gyda'r llwybrau'n mynd o 'Coast 2 Castle' - gan basio rhai o olygfeydd eiconig Gogledd Cymru ar y ffordd - mae 'Coast 2 Castle' Tapas Midland Biwmares 10K / Hanner Marathon yn digwydd yn un o'r lleoliadau harddaf yn y DU.

Yn cychwyn o dref glan môr hardd Biwmares ar y Fenai, mae'r llwybrau'n mwynhau golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri a'r arfordir ysblennydd tra bod yr Hanner yn mynd â'r rhedwyr allan i Drwyn Penmon a'i oleudy enwog.

Gydag ychydig o ddringfeydd heriol ar y ffordd (mae'r hanner marathon yn eithaf bryniog!) mae'r rasys yn gorffen y tu mewn i Gastell hanesyddol Biwmares.

Mae pob rhedwr 10k a Hanner yn derbyn crys-T Coast 2 Castell a medal o safon, gyda gwobrau hefyd yn cael eu dyfarnu i'r gorffenwyr gorau.

Rydym yn credu mewn cynnig gwerth da am arian - COST MYNEDIAD HEB NEWID ERS 2018.

Amseroedd Cychwyn Dros Dro: -
Hanner Marathon 09:30 am
10K - 10:00 am

 

Beaumaris to Penmon 

 Coast to Castle

We are pleased to announce that the Midland Tapas Beaumaris Coast 2 Castle Run Fest is back for its 3rd year in 2020 - on Sunday 13th September. As before, the event will feature a 10K, a Half-Marathon and we hope to build on the great success of the previous two years.

The Run Fest is organised by enthusiastic volunteers from Beaumaris Town Road Runners, Beaumaris Leisure Centre, and Betsi Runaways. All monies raised by the event are given to charity including the Beaumaris Leisure Centre and Library Social Enterprise, Beaumaris Primary School, and other local causes. We raised a total of £2080 in 2019: help us beat that total in 2020! With the routes going from 'Coast to Castle' - passing some of North Wales' iconic views en route - The Midland Tapas Coast 2 Castle 10k/Half Marathon takes place in one of the most beautiful locations in the UK.

Setting off from the picturesque seaside town of Beaumaris on the Menai Straits, the routes enjoy stunning views of the mountains of Snowdonia and the spectacular coastline whilst the Half takes runners out to Penmon Point and its famous lighthouse. With a few challenging climbs en route (the half marathon is quite hilly!) the races finish inside the historic Beaumaris Castle.

All 10k and Half runners receive a complementary Coast 2 Castle T-shirt and a quality medal, with prizes also being awarded to the top finishers.

We firmly believe in offering great value for money – RACE ENTRY FROZEN AT 2018 PRICES.

 

Provisional Start Times:-
Half Marathon 09:30am
10K - 10:00 am 

 

 Penmon